De reis van het afgelopen jaar was en is nog steeds turbulent, we weten het soms even niet meer. Met ons gezond verstand komen we er wel, want oh wat gaan onze gedachten op en neer...zullen we wel.... of zullen we niet???? Soms komen de gedachten van ik wil even héél erg recalcitrant zijn, even helemaal uitspatten. Het pad wat nu uitgerold wordt door het universum/ spirituele wereld is een pad wat ons leert om te doen wat onze creativiteit ons kan bieden, voor de één is dat diep in onze ziel duiken en voor de ander is dat een doorbraak in dat wat je bent. Wees je bewust van datgene wat je bent, en hoe je dit wilt uitdragen naar de buitenwereld. Het een mooi gegeven van de spiriuele wereld dat zij ons mogen en kunnen laten voelen dat wat is, ook één kan zijn. De éénheid van de mensheid, want we zeggen op een gegeven moment wel dat we allemaal één zijn.... maar is dat ook zo. Voelt men dat ook zo. De één voelt het wel en de ander niet, veroordeel daarom de ander ook niet als men het niet kan voelen en wel zijn/haar best doet. Het is een Gods gegeven dat we in deze periode mogen zijn en mogen voelen wat het is om in deze periode op aarde te mogen zijn. Om onze creativiteit meer te mogen ontwikkelen. En ja ik voel hem al aankomen.... en de mensen die het niet gered hebben???? Ja het is heel erg triest voor hen die achter gebleven zijn, zij worden op aarde gemist als geen ander. Wees gerust, zij zijn zeer liefdevol opgenomen in de ongeziene wereld en worden gekoesterd dat ze weer terug gekomen zijn naar hen die zij zo lief hebben. Wees niet getreurd lieve vrienden, we zijn dicht bij u, ook hier wordt het lichtjesfeest gevierd, hier zullen wij in deze periode dichter bij u zijn als ooit tevoren.

Aards gezien is het moeilijk om gasten te ontvangen, wees daarom creatief en zet lege stoelen neer in uw kamer.... waarom zult u zeggen.... die zijn voor diegenen die in de spirituele wereld zijn en liefdevol plaats nemen op de door u geplaatste zetel en het lichtjesfeest mede met u te vieren waardoor er toch een gevoel van samenzijn gevoeld kan en mag worden. Heb geen spijt van het afgelopen jaar.... het voedt u in uw creativiteit, liefde en herkenning van dat wat u bent. Wees u bewust dat u dat bent wat u voelt te zijn en dat het de hoogste eer is om hen te dienen die er op aarde niet meer zijn.... de ongeziene wereld.

De ongezien wereld geeft en neemt dat wat nodig is om te helen. Ook u zult door deze moeilijke periode heen komen en later denken... we zijn weer een dementie verder.

 

In liefde en grootsheid vanuit de ongeziene wereld,

een Zalig Kerstfeest

 

The journey of the past year was and still is turbulent, we sometimes just don't remember. With our common sense we will get there, because oh how our thoughts go up and down ... shall we ... or shall we not ???? Sometimes the thoughts come from I want to be very, very recalcitrant, just splash out completely. The path that is now being rolled out through the universe / spiritual world is a path that teaches us to do what our creativity can offer us, for one it is diving deep into our soul and for the other it is a breakthrough in what you are. Be aware of what you are and how you want to convey this to the outside world. It is a beautiful fact of the spiritual world that they can and can make us feel that what is, can also be one. The unity of humanity, because at a certain point we say that we are all one ... but we are. They also feel that way. One person feels it and the other does not, so do not judge the other if one cannot feel it and does his / her best. It is a given by God that we can be in this period and feel what it is like to be on earth during this period. To be able to develop our creativity more. And yes I already feel it coming .... and the people who did not make it ???? Yes it is very sad for those who have stayed behind, they are missed on earth like no other. Rest assured, they have been very lovingly received into the unseen world and are cherished that they have come back to those they love so much. Do not worry dear friends, we are close to you, here too the festival of lights is celebrated, here we will be closer to you at this time than ever before. Earthly it is difficult to receive guests, so be creative and put empty chairs in your room ... why would you say ... they are for those who are in the spiritual world and lovingly take a seat on the door the seat you placed and the party of lights to celebrate with you so that a feeling of being together can and may be felt. Do not regret the past year .... it feeds you in your creativity, love and recognition of what you are. Be aware that you are what you feel you are and that it is the highest honor to serve those who are no longer on Earth… the unseen world. The unseen world gives and takes what it takes to heal. You too will get through this difficult period and think later ... we are further dementia.

 

In love and greatness from the unseen world, a Merry Christmas

 

 

 

Spirituele kracht,

We beseffen ons niet hoeveel kracht er in deze woorden schuilt,

het zijn en niet zijn, geeft ons de mogelijkheid om er te vinden van wat wij denken er niet is...

de kracht van één zijn met hen die in de ongeziene wereld zijn, ook zij hebben de mogelijkheid om hun stem te laten horen en ons te laten te voelen met wie we een verbinding aan mogen en kunnen gaan. De kracht die er vanuit de SW gaat is onmeetbaar, doch heel erg voelbaar,

de zuiverheid, de eerlijkheid en de compassie die ermee gepaard gaat, is niet in woorden uit te drukken.

Het samenzijn en het beleven van hen die niet meer in de aardse vorm bestaan, geeft ons de kracht om los te laten van dat wat vroeger was.... de acceptatie voor onszelf, voor hen, zij die voortleven in energievorm en zich door trilling aan ons voelbaar/hoorbaar kunnen maken en zo via deze weg met ons kunnen communiceren geeft aan ons die dit kunnen een voldaan en vaak ook een overweldigend gevoel. De emotie die hiermee gepaard kan gaan is gewoon niet in woorden uit te drukken, dus beter in de stilte te beleven want er zijn geen aardse woorden voor.

In liefde, licht en kracht

Ans

Spiritual strength, We don't realize how much power is in these words, being and not being allows us to find what we think is not there ... the power of being one with those who are in the unseen world, they also have the opportunity to make their voices heard and to make us feel with whom we can and can establish a connection. The power that comes from the SW is immeasurable, but very tangible, the purity, honesty and compassion that goes with it cannot be expressed in words. The being together and experiencing those who no longer exist in the earthly form, gives us the strength to let go of that which used to be ... the acceptance for ourselves, for them, those who live on in energy form and move through vibration to be able to make us tangible / audible and to be able to communicate with us in this way gives us who can do this, a satisfied and often an overwhelming feeling. The emotion that can accompany this simply cannot be expressed in words, so it is better to experience it in silence, because there are no earthly words for it. In love, light and strength Ans